حقوق حیوانات

حقوق حیوانات و رفتار اخلاقی با جانوران
حقوق حیوانات

حقوق حیوانات و رفتار اخلاقی با جانوران

در تحقیقات و یا هر نوع آزمایشات دیگر دردناک از آنها استفاده یا سوءاستفاده شود. خصوصا اینکه نباید برای توسعه زندگی خود...

عدل‌بان