کیفری، جزا و جرم‌شناسی

 قتل، مجازات و انواع جرم قتل «قتل عمد و غیر عمد»
کیفری، جزا و جرم‌شناسی

قتل، مجازات و انواع جرم قتل «قتل عمد و غیر عمد»

در قتل زمانی که شخصی با انجام عملی باعث مرگ دیگری شود، جرم قتل به وقوع پیوسته است. به طور کلی

عدل‌بان