به مرکز مشاوره حقوقی عدل‌پرس و سامانه حقوقی عدل‌بان خوش آمدید، برای ارسال سوال حقوقی خود می‌توانید بر روی لینک از ما بپرسید کلیک کنید.
طرح سوال حقوقی

برای کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره حقوقی تلفنی و یا انتخاب وکیل دادگستری با عدل‌بان تماس بگیرید.

مهریه

با مالحظه جمیع اوراق پرونده امر نظر به اینکه به داللت مفاد سند رسمی ازدواج طرفین میزان بیست (۲۰) مثقال طالی ۲۴ عیار به زوجه نقداً پرداخت شده و ایفاء دین به عمل آمده و با ایفای دین ، تعهد ساقط شده و موادی اظهارات گواهان با توجه به صراحت مفاد سند رسمی ازدواج غیر واقع و غیر معتبر و موثر در مقام نیست لذا بنا به مراتب فوق الذکر تجدید نظر خواهی مشارالیه را نسبت به میزان بیست مثقال طالی ۲۴ عیارموجه و وارد تشخیص داده و با استناد به ماده ی ۱۲۵۷ قانون مدنی و مادتین ۱۹۷و۳۵۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۰۱/۲۱ رای تجدید نظر خواسته را دراین قسمت نقض وحکم بر بی حقی خواهان بدوی از حیث مطالبه بیست (۲۰) مثقال طالی ۲۴ عیار صادر واعالم می نماید و اما نسبت به قسمت دیگر رای تجدید نظر خواسته شماره فوق الذکر که حکم بر محکومیت تجدید نظر خواه (خوانده بدوی) به پرداخت مبلغ دویست میلیون لایر معادل بیست میلیون تومان وجه رایج ایران متناسب با تغییر شاخص قیمت ساالنه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تعیین می شود ، صادر شده است به شرح منعکس در گردشکار؛ با مالحظه مفاد جمیع اوراق پرونده امر نظر به اینکه در این مرحله ازرسیدگی از ناحیه تجدیدنظرخواه ادله و مستندات مدلل موثر و موجهی که موجبات نقض رای تجدیدنظرخواسته را فراهم آورد به دادگاه ارائه و اقامه نشده و رای براساس دالیل و مدارک موجود در پرونده وفق مقررات قانونی صادر شده و مواجه با خدشه و ایراد موثری نیست علی هذا مستنداًبه قسمت اخیر ماده ی ۳۵۸ همان قانون ضمن رد تجدید نظر خواهی، رای تجدید نظر خواسته را دراین قسمت تائید می نماید .رای به نفع کیه یعنی چه طلا حذف شد یان

صفر پاسخ برای این مشاوره حقوقی ملکی ثبت شده است.

دریافت مشاوره حقوقی وکیل آنلاین و رایگان

ما برای کلیه مشکلات و سوالات حقوقی شما راهکار ویژه‌ای داریم.


عدل‌بان