به مرکز مشاوره حقوقی عدل‌پرس و سامانه حقوقی عدل‌بان خوش آمدید، برای ارسال سوال حقوقی خود می‌توانید بر روی لینک از ما بپرسید کلیک کنید.
طرح سوال حقوقی

برای کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره حقوقی تلفنی و یا انتخاب وکیل دادگستری با عدل‌بان تماس بگیرید.

عدم منع تعقیب

ر دایر بر توهین و تهدید و افتراء و قذف ، پرونده در مسیر تحقیقات قرار گرفت، صرف نظر از ص ّحت و سقم ادعای شاکی و نظر به عدم حضور شکات در وقت مقرر ا به ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری قانونی و نظر به فقدان ادله کافی برای احراز و انتساب جرم و حاکمّیت اصل کّلی برائت مستندً مصوب ۱۳۹۲ و اصالحات بعدی قرار منع تعقیب متهم صادر و اعالم می گردد؛ قرار صادره به موجب بند الف ماده ۲۷۰ و ۲۷۱ قانون مار الذکر ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابالغ به تقاضای شکاتقابل اعتراض در دادگاه کیفری دو شهرستان اصفهان است. دفتر، مقرر است پرونده برگشماری، در اجرای ماده ۹۲ ، ۲۶۷ قانون اخیر الذکر امروز به نظر دادستان محترم برسد؛ در صورت موافقت دادستان محترم به طرفین ابالغ، پس از مضی مّدت قانونی و قطعّیت قرار از آمار کسر و بایگانی شود؛ در صورت اعتراض به قرار از سوی شکات جهت رسیدگی باحفظ بدل به مرجع صالح ارسال گردد اگه ممکنه متن بالا رو بصورت عامیانه توضیح بفرمایند

صفر پاسخ برای این مشاوره حقوقی ملکی ثبت شده است.

دریافت مشاوره حقوقی وکیل آنلاین و رایگان

ما برای کلیه مشکلات و سوالات حقوقی شما راهکار ویژه‌ای داریم.


عدل‌بان