مدارک لازم برای صدور و اخذ کد و کارت بازرگانی

کارت بازرگانی

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده صدور کارت عضویت و بازرگانی اشخاص حقوقی

۱ اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به گواهی اداره ثبت شرکتها رسیده باشد براي دریافت به سایت به اظهارنامه

2- در خصوص شرکت هاي با مسئولیت محدود ارائه تقاضانامه ثبت شرکت هاي داخلی و شرکت نامه رسمی که ممهور به مهر اداره ثبت شرکت ها باشد الزامی استدر خصوص شرکت هاي سهامی خاص و عام اظهار نامه ثبت شرکتهاي سهامی خاص یا عام که ممهور به مهر اداره ثبت شرکت ها باشد الزامی است .

3- اصل گواهی عدم سوء پیشینه که از زمان صدور آن ماه بیشتر نگذشته باشد.

4 - فرم دال (تکمیلی از سایت به همراه امضاء مدیرعامل، مهر شرکت و گواهی امضاء در دفتر اسناد رسمی

5- ارسال سیستمی گواهی موضوع ماده 186 ق.م.م مربوط به آخرین سال عملکرد مبنی بر بلامانع بودن صدور کارت بازرگانی در سال جاري به آدرس متقاضی از طرف سازمان امور مالیاتی 

6 - روزنامه رسمی تاسیس و کلیه تغییرات شرکت تا این تاریخ، (موضوع فعالیت شرکتهاي با مسئولیت محدود و یا تضامنی بایستی در راستاي صادرات و واردات کالا باشد .) 

7 - اصل کارت ملی مدیرعامل در صورت داشتن هر گونه تغییرات در مشخصات سجلی اسکن و بارگذاري تصویر شناسنامه از تمامی صفحات الزامی میباشد ). 

8 - اسکن و بارگذاري عکس تمام رخ ، ساده ، رنگی و با پشت زمینه سفید 

9- اصل مدرك تحصیلی معتبر حداقل دیپلم متوسطه مدارك خارج از کشور پس از ارزشیابی توسط اداره دانش آموختگان وزارت علوم مورد پذیرش می باشد 

تبصره دارندگان پروانه بهره برداري صنعتی، کشاورزي، معدنی، خدمات فنی مهندسی وخدمات فناوري اطلاعات و ارتباطات ( ICT ( ازمراجع ذیربط مشروط به انقضاي دو سال از تاریخ صدور پروانه، ازارائه مدرك فوق معاف می باشند 

تبصره 2 :  افرادي که فاقد مدرك تحصیلی می باشند در صورتی که داراي معیارهاي سنجش فعالیت در زمینه تجارت می‌باشند می‌توانند مدارک مثبت را جهت تکمیل پرونده و شرکت در کمیسیون به مدیریت واحد عضویت مراجعه نمایند

تبصره 3:  افرادی که فاقد مدرک تحصیلی هستند اما  سه  سال سابقه عضویت در اتاق را دارند می‌توانند با درخواست کتبی به مدیریت واحد عضویت مراجعه نمایند .

۱۰-اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم براي آقایان تبصره آن دسته از متقاضیان که سن آنان 50  سال تمام باشد از ارائه پایان خدمت معاف می‌باشند.

11- داشتن حداقل سن  ۲۳ سال تمام

12اصل گواهی بانک مبنی بر تایید حساب جاري وحسن اعتبار بانکی به نام متقاضی و نداشتن چک برگشتی با تاریخ افتتاح حساب بیش از یکسال و گردش مالی مناسب ( درصورت نداشتن گردش یکساله دارا بودن شرط لازم برابر بند و یکی از شرایط مندرج در بندهاي الی  شاخصهاي احراز صلاحیت و اهلیت متقاضیان که در همین قسمت دردسترس می باشد با ارائه مدرك مربوطه مورد قبول است به همراه اصل دسته چک

13 -ارائه یکی از مدارك مالکیت ذیلالفاصل سند مالکیت شش دانگ به نام شرکت، به آدرس دفتر مرکزي ب اصل اجاره نامه محضري معتبر به نام شرکت، براي محل کار و به آدرس دفتر مرکزيجاصل اجاره نامه بنگاه املاك داراي کد رهگیري به نام شرکت، براي محل کار و به آدرس دفتر مرکزي  (چنانچه مالک یکی از اعضاء هیات مدیره شرکت باشد ارائه سند مالکیت و اجاره نامه عادي کافی می باشد). 

14 -اشخاص غیر ایرانی متقاضی کارت بازرگانی علاوه بر ارائه مدارك فوق به استثناي بند هاي ۳ و ۷  و ۱۰ ملزم به ارائه تایید صلاحیت مدیران خارجی از سفارتخانه متبوعشان و ارائه اصل پروانه کار و اقامت به همراه اصل مدارك میباشند

15 -مدرك تولیدي معتبر از یکی از وزارتخانه هاي تولیدي براي واحدهاي تولیدي (صنوف تولیدي داراي پروانه کسب مشمول این بند نمی گردند

16-کد اقتصادي جدید و یا ارائه تاییدیه پیش ثبت نام در سایت ir.gov.Tax 


تذکر 1 : کارمندان تمام وقت دستگاههاي دولتی نمی‌توانند کارت بازرگانی دریافت نمایند

تذکر 2 :ا رائه حداقل مدرك تحصیلی دیپلم الزامی است

تذکر 3 : حضور مدیرعامل در مراحل برابراصل نمودن مدارك الزامی است

تذکر4 : حضور مدیرعامل در کلاسهاي آموزشی بر اساس نوع مدرك تحصیلی الزامی استلازم به ذکر است ثبت نام کلاسها در سامانه  aspx.Elearning/ir.tccim.edu://http انجام می گیرد

تذکر 5 : کلیه مدارک در محل اتاق برابر اصل میگردد

تذکر 6 : متقاضیان محترم درانتخاب رشته فعالیتهاي خاص درزمان تکمیل اطلاعات ثبت نامی از طریق سایت این اتاق دقت فرمایند که رشته هاي انتخاب شده در راستاي نیازهاي وارداتی آنان باشد زیرا تنها واردات در چهارچوب رشته هاي انتخابی امکان پذیر خواهد بود وبراي صادرات کالا محدودیتی وجود ندارد

تذکر 7:  کلیه پرداختها بصورت غیر حضوري و در سامانه ir.tccim.portal://http انجام می‌شود.


مقالات ثبت شرکت و طراحی سایت

ثبت برند

سوال خود را در زمینه ثبت شرکت مطرح کنید

در زیر عنوان سوال خود را در زمینه ثبت شرکت‌ها و طراحی سایت بنویسید و سپس بر روی دکمه زیر کلیک کنید تا سوال شما توسط وکیل دادگستری متخصص امور ثبت شرکت‌ها پاسخ داده شود.